Pengurusan Amanah Endowmen

Peranan dan Tanggungjawab:

 

1)  Merancang strategi dan melaksanakan inisiatif-inisiatif endowmen bagi mencapai dasar-dasar atau matlamat yang telah ditetapkan.


2)  Merangka polisi, peraturan dan garis panduan berhubung tatacara pengurusan, perakaunan dan pengauditan akaun amanah endowmen.


 

3)   Memastikan segala terimaan dan perbelanjaan yang dibuat kepada, dan dari Akaun Amanah Endowmen diperakaukan di Pejabat Bendahari Universiti dengan betul dan sempurna.


 

4)   Bertanggungjawab dalam penyediaan laporan dan penyata seperti ditetapkan oleh Jawatankuasa Pemegang Amanah Endowmen.


 

5)  Memupuk dan membangunkan hubungan masyarakat, global dan antarabangsa berhubung dengan inisiatif endowmen Universiti.


6)  Meluluskan pengeluaran dan penggunaan dana bagi membiayai kos pengurusan operasi serta aktiviti endowmen yang telah diluluskan oleh Universiti terhad kepada nilai RM50,000.00 ke bawah (<RM50,000.00).


7)  Meluluskan pembayaran insentif kepada pegawai yang terlibat dengan pemasaran dan promosi endowmen Universiti tertakluk kepada had kelulusan yang dibenarkan.


 

"Dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan Kami tambahkan kebaikan baginya Dan sesiapa yang mengerjakan sesuatu perkara yang baik, Kami tambahi kebaikan baginya (dengan menggandakan pahala) kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi sentiasa membalas dengan sebaik-baiknya (akan orang-orang yang bersyukur kepadaNya".

(Q.S. Asy Syuura: 23)

HUBUNGI KAMI
Pusat Wakaf dan Endowmen

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 
86400 Parit Raja,
Batu Pahat, Johor.
Tel: 07 - 4538586/8590/8596/8583/7953 
Fax: 07 - 4536051
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Last Modified:Thursday 23 June 2022, 08:57:17.

@Pusat Wakaf dan Endowmen, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 2020.
Hak cipta terpelihara. Website telah dibackup setiap sebulan sekali.