Jawatankuasa Audit

Peranan dan Tanggungjawab:

1)   Memastikan kawalan dalaman yang berkesan ke atas kewangan, pelaburan, prestasi, pengurusan dan pentadbiran DWTP UTHM berdasarkan Auditing, Accounting and Governance Standards for Islamic Financial Institutions (AAOIFI).


2)    Meneliti semua hal berhubung audit dalaman dan luaran.


3)    Menilai piawaian kawalan dalaman dan pelaporan kewangan.


4)    Menilai penyata-penyata kewangan.


5)    Menilai prestasi pengurusan dalaman.


6)  Melaporkan segala bentuk keputusan, tindakan dan syor penambahbaikan yang telah dibuat kepada Lembaga Penasihat DWTP UTHM.

"Dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan Kami tambahkan kebaikan baginya Dan sesiapa yang mengerjakan sesuatu perkara yang baik, Kami tambahi kebaikan baginya (dengan menggandakan pahala) kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi sentiasa membalas dengan sebaik-baiknya (akan orang-orang yang bersyukur kepadaNya".

(Q.S. Asy Syuura: 23)

@Pusat Wakaf dan Endowmen
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 2018.
Hak cipta terpelihara.

HUBUNGI KAMI
Pusat Wakaf dan Endowmen

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 
86400 Parit Raja,
Batu Pahat, Johor.
07 - 4538586 
07 - 4536051
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.